ΝΕΑ

GDPR: Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης της κορώνας.

GDPR: Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης της κορώνας. Για περισσότερες και πιο αναλυτικές οδηγίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Read more...

Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του COVID-19 από την ΑΠΔΠΧ

GDPR: Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διαχείρισης του κορωνοϊού. Για περισσότερες και πιο αναλυτικές οδηγίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Read more...