Ποιοί είμαστε


Παροχή συμβούλων GDPR – Συμβουλές Συμμόρφωσης
Ακριβής Χαρτογράφηση Επεξεργασίας, του αντικείμενου και του εύρους της επιχείρησης
Πλάνο Συμμόρφωσης σε αλληλουχία με παράλληλΟ πλάνο Αποκλίσεων
Διενέργεια Έκθεσης Εκτίμησης Αντικτύπου
Δημιουργία Αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Διαρκής Εκπαίδευση και Ενημέρωση του προσωπικού της κάθε εταιρείας και του κάθε νομικού προσώπου
Έλεγχος συμφωνητικών και συμβάσεων
Δημιουργία σχεδίου ασφαλείας πληροφοριών και ειδοποίησης παραβάσεων προσωπικών δεδομένων